Loading…
了解GST命名和缩写

了解GST命名和缩写

一般全文:CGST - 中央商品和服务税。 SGST - 国家商品和服务税。 IGST - 综合商品和服务税。 UTGST - 联盟领土货物&服务法案。 MSP - 托管服务提供商。 GSP - GST Suvidha提供商。 ITC - 输入税收抵免。 TDS - 在来源扣除税款。 TCS - 税收[…]